Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Ny inntektsbeskrivelse – Kontantytelse – Trekk i lønn for ferie

Opplysningspliktige som foretar trekk i lønn for ferie skal, fra og med inntektsåret 2017, benytte denne inntektsbeskrivelsen ved rapportering av trekket. Slike trekk i lønn for ferie skal ikke rapporteres som negativ fastlønn, og samlede feriepenger skal heller ikke reduseres med slike trekk.

Negativt beløp
Beløpet som skal rapporteres i inntektsbeskrivelsen er negativt og skal bare benyttes i kombinasjon med et positivt beløp i fastlønn

Bruk av skatte- og avgiftsregel og tilleggsinformasjon
Er fastlønnen rapportert med særskilt skatte- og avgiftsregel, skal den samme skatte- og avgiftsregelen oppgis for trekket. Tilsvarende hvis det er knyttet tilleggsinformasjon til fastlønnen, så skal den samme tilleggsinformasjonen oppgis for trekket. Dette for å sikre riktig behandling av ytelsen hos NAV, SSB og Skatteetaten.

Når skal inntektsbeskrivelsen benyttes?
Inntektsbeskrivelsen benyttes når den opplysningspliktige avregner alle feriepengene samlet i en måned og foretar trekk i lønn. Inntektsbeskrivelsen benyttes også hvis den opplysningspliktige foretar trekk i lønn for ferie når feriepengene utbetales løpende etterhvert som ferie tas. Inntektsbeskrivelsen kan også benyttes for trekk i lønn, når arbeidstaker avvikler ferie uten lønn.

Antall feriedager
Etter ferieloven har en arbeidstaker rett til 25 virkedager ferie/fritid hvert år. En arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret har rett til 6 dager ekstra ferie, altså totalt 31 virkedager.

Arbeidstakere som er omfattet av tariffavtale innenfor LO/NHO-området, statlig eller kommunal sektor eller andre mindre tariffområder har fått utvidet feriefritid til fem uker (30 virkedager) og seks uker for arbeidstakere over 60 år (36 virkedager). Lørdag regnes som virkedag.

Antall virkedager i en måned
Etter ferieloven har en uke 6 virkedager (inkl. lørdager).
6 virkedager * 52 uker = 312 virkedager i året
312 virkedager : 12 måneder = 26 virkedager i gjennomsnitt per måned.

For arbeidsgivere som regner med 5 virkedager per uke
5 virkedager * 52 = 260 virkedager i året
260 virkedager : 12 måneder = 21,67 virkedager (avrundet til 22 virkedager)

Arbeidsgiver avregner feriepengene samlet
Det er vanlig at arbeidsgivere med fastlønnede/månedslønnede avregner alle feriepengene i én måned, uavhengig av når ferie faktisk tas ut. Samtidig med at feriepengene utbetales, trekker arbeidsgiver arbeidstakeren i lønn for ferie. Dette gjør arbeidsgiver for at arbeidstaker skal få utbetalt vanlig fastlønn løpende, uavhengig av når ferien faktisk avvikles.

For arbeidstakere som har tariffestet ferie vil lønn i ferien overstige månedslønnen. Ved 6-dagersuke og fem uker ferie, må arbeidsgiver som avregner feriepengene samlet trekke lønn for 30 virkedager, mens 2 månedslønnen dekker 26 virkedager. Ved 5-dagersuke og fem uker ferie, må arbeidsgiver trekke lønn for 25 virkedager, mens månedslønnen dekker 22 virkedager.

Når alle feriepengene avregnes i en måned kan avregningen på arbeidstakers lønnsslipp se slik ut:

Lønnsslipp juni:
030 Månedslønn 30 000,-
765 Feriepenger u/skatt 48 000,-
771 Trekk i lønn for ferie (25/22) -34 000,-
Netto utbetalt 44 000,-

På A-meldingen for juni rapporteres som følger:

Type fordel Lønnsbeskrivelse Beløp
Kontantytelse Fast lønn 30 000,-
Kontantytelse Feriepenger 48 000,-
Kontantytelse Trekk i lønn for ferie -34 000,-

Lønnsart med lønnsbeskrivelse Trekk i lønn for ferie kan hentes fra grunnregister. Det er lønnsart 771 Trekk i lønn for ferie og skal se slik ut:

Dersom du henter lønnsarten fra grunnregisteret, må du før henting notere deg kontonummeret på lønnsarten du har i lønnsartsregisteret før du henter fra grunnregisteret slik at du i ettertid kan legge inn det samme på lønnsarten du har hentet.

Hvis arbeidstaker omfattes av en særskilt skatte- og avgiftsregel må denne oppgis for alle ytelser, for eksempel særskilt fradrag for sjøfolk. På a-meldingen rapporteres dette som følger:

På A-meldingen for juni rapporteres som følger:

Type fordel Skatte- og avgiftsregel Lønnsbeskrivelse Beløp
Kontantytelse Saerskilt fradrag for sjøfolk Fast lønn 30 000,-
Kontantytelse Saerskilt fradrag for sjøfolk Feriepenger 48 000,-
Kontantytelse Saerskilt fradrag for sjøfolk Trekk i lønn for ferie -34 000,-

Arbeidsgiver avregner feriepengene løpende etterhvert som ferien tas og feriepengetillegg i juni
I stedet for å avregne alle feriepengene i én måned kan arbeidsgiver utbetale feriepengene etterhvert som ferien tas. Arbeidsgiver kan imidlertid utbetale den delen av feriepengene som overstiger vanlig lønn i ferien som et feriepengetillegg sammen med vanlig lønn i juni etter bestemmelser i ferieloven.

Arbeidsgiver utbetaler feriepengetillegget i juni. Arbeidstaker har fastlønn/månedslønn.

Lønnsslipp juni:
030 Månedslønn 30 000,-
765 Feriepenger u/skatt 14 000,-
Netto utbetalt 44 000,-

På a-meldingen for juni rapporteres dette som følger:

Type fordel Lønnsbeskrivelse Beløp
Kontantytelse Fast lønn 30 000,-
Kontantytelse feriepenger Feriepenger 14 000,-

Arbeidstaker tar ut 3 uker ferie (15 dager) i juli:

Lønnsslipp juli:
030 Månedslønn 30 000,-
765 Feriepenger u/skatt 20 500,-
771 Trekk i lønn for ferie (15/22) -20 500,-
Netto utbetalt 30 000,-

På a-meldingen for juli rapporteres dette som følger:

Type fordel Lønnsbeskrivelse Beløp
Kontantytelse Fast lønn 30 000,-
Kontantytelse Feriepenger 20 500,-
Kontantytelse Trekk i lønn for ferie -20 500,-

Arbeidsgiver avregner feriepengene løpende etterhvert som ferien tas
Arbeidstaker har fastlønn/månedslønn og tar ut 3 uker ferie (15 dager) i juli:

Lønnsslipp juli:
030 Månedslønn 30 000,-
765 Feriepenger u/skatt 28 800,-
771 Trekk i lønn for ferie (15/22) -20 500,-
Netto utbetalt 38 300,-

På a-meldingen for juli rapporteres dette som følger:

Type fordel Lønnsbeskrivelse Beløp
Kontantytelse Fast lønn 30 000,-
Kontantytelse Feriepenger 28 800,-
Kontantytelse Trekk i lønn for ferie -20 500,-

Arbeidsgiver trekker for ferie uten lønn
Arbeidstaker har fastlønn/månedslønn. Arbeidstaker tar ut 1 uke ferie (5 dager) uten lønn i november:

Lønnsslipp november:
030 Månedslønn30 000,-
771 Trekk i lønn for ferie (5/22) -6 800,-
Netto utbetalt 23 200,-

På a-meldingen for november rapporteres dette som følger:

Type fordel Lønnsbeskrivelse Beløp
Kontantytelse Fast lønn 30 000,-
Kontantytelse Trekk i lønn for ferie -6 800,-