Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Snart er tiden inne for utbetaling av feriepenger, og juni er måneden de fleste velger som feriepengemåned. Det vil si etter hovedregelen skal feriepenger betales ut når ferien tas.

Mange velger dog å betale ut feriepenger i stedet for lønn i en måned, som regel juni. Det vil si man later som om alle i bedriften tar ferie i juni.

Hva skal de ansatte ha
I noen bedrifter betales det ut 10.2% av grunnlaget som er det ferieloven sier. De ansatte har da ferie i 4 uker og 1 dag (25 virkedager). Noen bedrifter er bundet av avtale som sier at de ansatte skal ha skal ha 12% i feriepenger og skal ha 5 ukers ferie (30 virkedager).

Vi kommer med etterfølgende nyhetsbrev om utbetaling av feriepengene til månedslønte, timelønte, ansatte uten full opptjening og feriepenger i organisasjon, fortløpende.

Forskuddstrekk i feriepenger
Ved utbetaling av feriepenger beregnet av grunnlag opptjent i år, skal det trekkes skatt etter %-satsen som står på den ansattes skattekort. Det vil si feriepenger som egentlig skal utbetales neste år.

Andre trekk i feriepenger
Det kan ikke gjøres trekk i feriepenger unntatt når:

  • Det finnes hjemmel i lov.
  • Det er reglementerte innskudd i pensjons- eller sykekasser.
  • Det på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale.
  • Det ved avtale er fastsatt regler om at lønnstrekk for fagforeningskontingent, herunder premie til kollektiv forsikring som er knyttet til medlemskap i fagforening, eller avgift til opplysnings- og utviklingsfond, eller til lavtlønnsfond.
  • Det gjelder erstatning for skade eller tap som arbeidstaker i forbindelse med arbeidet forsettlig eller ved grov uaktsomhet har påført virksomheten, og arbeidstaker skriftlig erkjenner erstatningsansvar, eller det er fastslått ved dom, eller arbeidstaker rettsstridig fratrer sin stilling.

I Matrix Lønn betyr det at følgende blir trukket i feriepenger:

  • Ekstra skatt
  • Restskatt
  • Bidragstrekk
  • Egne trekk lagt inn på ansatte på skillekortet Trekk
  • Fagforeningskontingent