Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Det skal ikke svares arbeidsgiveravgift av ytelser trygden yter godtgjørelse for. I praksis innberetter arbeidsgiver de aktuelle ytelsene som avgiftspliktige, og får siden et fradrag i arbeidsgiveravgift når ytelsene faktisk er refundert fra Rikstrygdeverket.

Fradraget kan først gjøres gjeldende i den perioden som refusjonen fra Rikstrygdeverket foreligger. En skal da legge til grunn den avgiftssone og den avgiftssats som gjelder for den aktuelle arbeidstakeren i den perioden fradraget gjøres gjeldende. Dette innebærer i praksis at det vil bli mulig å legge inn beløp som reduserer avgiftsgrunnlaget ved beregning av arbeidsgiveravgiften fra og med første periode.

Register – Lønnsart
Lønnsarten ser slik ut:

Du kan opprette den selv, eller du kan hente den inn fra grunnregister under Verktøy – Registervedlikehold, Hente.

Hvordan registrere refusjon

Du kan registrere på en eller flere av dine eksisterende ansatte eller du kan opprette en eller flere fiktive ansatte. Det viktige er at refusjon blir registrert på ansatte som tilhører de arbeidssteder som det skal beregnes arbeidsgiveravgift for.

Oppretting av fiktiv ansatt for å bruke til registrering av refusjon
Kan se slik ut i Register – Ansatte:

Det er meget viktig at refusjon er en del av ansattidentiteten og/eller Etternavn. På Fornavn legger du inn hvilket arbeidssted refusjon på denne ansatte gjelder for slik at arbeidsgiveravgiften blir rett. Den ansatte være aktiv.

Angi Kontant på ubetalingsmåte, firmaets kommunenummer som skattekommune og arbeidssted som arbeidsgiveravgiften av refusjon skal beregnes etter. Det gjenspeiler det du har lagt inn på Fornavn.

Arbeide med – Lag lønn
Skattedirektoratet ønsker at bedriften betaler arbeidsgiveravgift på refundert beløp, på den terminen beløpet er refundert.

Beløpet legges inn på de ansatte i en lønnskjøring på periode tilhørende aktuell termin, eventuellt kan beløpet legges inn i en egen lønnskjøring på en ansatt eller en fiktiv ansatt.

Ansatt

Lønnsarten for Refusjon legges inn sammen de andre lønnsartene i en ordinær lønnskjøring. Beløpet påvirker kun Grunnlag arbeidsgiveravgift.

Dersom du ikke ønsker å dele opp beløpet på alle de ansatte, kan du legge alt inn på en ansatt. Beløpet påvirker jo verken nettolønn eller skrives ut på lønnsslippen. Pass bare på at du får fordelt beløpet på ansatte i forhold til hvilket arbeidssted det gjelder.

Fiktiv ansatt
Om du har opprettet en fiktiv ansatt for innleggelse av OTP, legger du inn beløpet som skal gi grunnlag for arbeidsgiveravgift på arbeidsstedet for denne OTP ansatt i Lag lønn:

Du får ikke registrert andre lønnsarter enn lønnsarten for Refusjon på denne ansatte.

Under kontroll og bekreft kan du velge å kjøre kun Refusjon

Dersom refusjon skal kjøres sammen med vanlig lønn, må du hake av på at lønnsarter for OTP og refusjon skal inkluderes. Kontrollen kan da bli slik:

Regnskapsbilag
Regnskapsbilaget blir som følger:

Avsetningen av arbeidsgiveravgiften på konto 2770 er beregnet som følger:

10.6% av kr. 27 500 (lønn til ansatt 01 ) = kr. 2 915,00
– 10.6% av kr. 15 000 (refunderte sykepenger på ansatt 01) = kr. 1 590,00
– 14.1% av kr. 5 600 som er Refusjon = kr. 789,60
Sum= kr. 535,40

Lønnsslipp
Lønnsarten blir ikke skrevet ut på lønnsslippen:

A-meldingen
På A-meldingen for februar kommer det totale refusjonsbeløpet fram: