Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
TilbakeVi forholder oss til Ferieloven. De som har bestemmelser om ferie i avtale, må forholde seg til denne.

Avvikling av hovedferie og restferie

Arbeidsgivers styringsrett
Det er arbeidsgiver som bestemmer når ferien skal avvikles, men det man bestemmer må ligge innenfor ferielovens rammer. Ferieloven § 7 setter visse begrensninger i hva arbeidsgiver kan bestemme. Kort oppsummert kan det sammenfattes i følgende tabell:

Type ferie som avvikles Tidsrommet Uttak
Hovedferie 1.6 – 30.9 3 uker i sammenheng
Restferie ferieloven Hele året 1 uke og 1 dag samlet
(7 virkedager)
Restferie 5 ukers ferie Hele året 4 dager (5 virkedager)

Hovedferie

Hovedferie i løpende arbeidsforhold
Arbeidstaker kan etter Ferieloven § 7 nr 1, kreve at 18 virkedager hovedferie (3 uker) gis i tidsrommet 1. juli – 30. september.

Når bestemmelsen nevner hovedferie som omfatter 18 virkedager, betyr dette at ferien kan kreves i sammenheng.

Bestemmelsen bruker uttrykket ”kan kreve”.. dette er gjort for å få fram at arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale å legge hovedferien til andre tider av ferieåret. Bestemmelsen innebærer at der arbeidstaker vil ferie 3 uker i tidsrommet 1. juni – 30. september, må han framsette krav om det. Arbeidsgiver er ikke på eget initiativ forpliktet til å legge hovedferien på 18 virkedager til ovennevnte periode. Det er ikke satt noen frist for når arbeidstaker senest må framsette et slikt krav. Arbeidsgiver må derfor være forberedt på at arbeidstaker kan framsette et slikt krav. Det er rimelig å anta at kravet senest kan framsettes 3 uker før 30. september. Arbeidstaker kan framsette kravet enten muntlig eller skriftlig.

Den avtalefestede ferien får ingen innvirkning på hovedferien.

4 uker for 60 åringer

Arbeidstakere over 60 år kan få 4 uker ferie i sammenheng i hovedferieperioden. Dersom de første 3 ukene fastsettes først, kan 60 åringen senere, med 2 ukers varsel, enten legge en ekstra ferieuken i forkant eller i etterkant av 3 ukers perioden. Arbeidsgiver kan imidlertid på forhånd avtale eller avklare med 60 åringen at den ekstra ferieuken ikke legges sammen med 3 ukers ferien.

Restferie

Ferieloven § 7 nr 2 inneholder bestemmelse om restferien. Etter loven utgjør restferien 7 virkedager (en uke og en dag). Bestemmelsen angir tidsrammen for avvikling av den del av den årlige feriefritid som ikke omfattes av reglene om hovedferie, det vil si 7 virkedager.

Arbeidstaker kan kreve at restferien på 7 virkedager gis samlet innenfor ferieåret. Dette betyr at arbeidsgiver ikke kan trumfe gjennom en oppdeling av ferien mot arbeidstakers vilje. At arbeidstaker kan kreve at restferien gis samlet, betyr at arbeidstaker må framsette krav om dette.

Arbeidstaker kan ikke kreve å få ta ut ferie i enkeltdager. Arbeidsgiver kan heller ikke pålegge uttak på enkeltdager. Partene kan imidlertid avtale at ferien eller deler av denne skal kunne tas ut som enkeltdager.

Feriens lengde ved ansettelse i ferieåret

Ferieloven § 5 nr 3 inneholder bestemmelser om at arbeidstaker har krav på ferie uavhengig av hvor lenge vedkommende har vært ansatt i virksomheten. Man opptjener med andre ord aldri feriefritid, kunde feriepenger. Bestemmelsen innebærer at alle arbeidstakere som tiltrer ny stilling i ferieåret, i utgangspunktet har krav på feriefritid i samme år.

Arbeidstaker som tiltrer ny jobb senest 30. september har rett til full feriefritid (4 uker og 1 dag) i ferieåret. Arbeidstaker som tiltrer etter dette tidspunkt (f.o.m. 1. oktober), har rettslig sett kun rett til ferie i en uke. Dette gjelder selv om arbeidstaker ikke ar avviklet ferie i det hele tatt hos tidligere arbeidsgiver.

En arbeidstaker som bytter jobb, for eksempel 1. oktober, og som ikke har avviklet noe ferie tidligere i året, risikerer å miste en del ferie. Det vil si det er kun retten til feriefritid vedkommende mister, ikke pengene. Feriepengen vil aldri bli borte. De er opptjent året i forveien og i inneværende åt og skal utbetales til arbeidstaker ved fratreden i henhold til ferielovens § 11 nr 3.

Fradrag for tidligere ferie for nyansatt

Ferieloven § 5 nr 3 annet ledd slår fast at arbeidstaker ved nyansettelse kan kreve feriefritid i den utstrekning det godtgjøres at full ferie ikke allerede er avviklet hos annen arbeidsgiver tidligere i ferieåret.

Ny arbeidsgiver kan dermed ta hensyn til ferie arbeidstaker har avviklet hos den tidligere arbeidsgiveren samme ferieår. Man kan altså la tidligere ferie dette ferieåret gå til fradrag.

Regelen har en bevisbyrdefunksjon, det vil si at den nye arbeidsgivers plikt til å gi feriefritid ikke inntrer før det godtgjøres at vedkommende arbeidstaker har ferie til gode. Det er altså arbeidstaker som må dokumentere/sannsynliggjøre at han har rett til feriefritid.