Du bruker en gammel nettleser som ikke støttes lengre. Dette medfører at nettsider som våre, og mange andre, ikke fungerer optimalt og funksjoner uteblir. Last ned nye Edge her, eller Google chrome her

Hurtiglinker

Halv skatt før jul – trekkfritak i november/desember

Reglene for trekkfritak i desember er som følger:

Type ytelsePresisering av trekkfritaket
Månedslønn Trekkfritak skal gis i lønn for siste halvdel av november eller første halvdel av desember.
14-dagerslønnTrekkfritak gis ved første utlønning i desember.
UkelønnTrekkfritak skal gis i lønn for siste kalenderuke eller lønnsuke i november og for første uke i desember.
TimelønnTrekkfritak skal gis i lønn for siste kalenderuke eller lønnsuke i november og for første uke i desember
Pensjoner og lignendeDet gis fullt trekkfritak for pensjon i desember.
Tilleggsytelser til lønnTrekkfritaket før jul skal også omfatte tilleggsytelser som blir avregnet sammen med lønnen, som overtid, akkordoverskudd, bonuser og lignende ytelser. Dette gjelder bare så langt de samlede lønnsytelser/trekkgrunnlag for desember ikke overstiger gjennomsnittet for de samlede lønnsytelser/trekkgrunnlag for tidligere lønnsperioder i inntektsåret.

Månedslønnede

Generelt
Månedslønnede skal fritas for forskuddstrekk for en halv måned før jul. Trekkfritaket gjennomføres i lønn eller godtgjørelse for siste halvdel av november eller første halvdel av desember måned. Dette følger av skattebetalingsloven par. 5-7 første ledd.

I praksis beregnes det halvt trekk i månedslønnen for november eller desember. Forfaller desemberlønnen til utbetaling i januar året etter, gjelder trekkfritaket for lønn i november som utbetales i desember. Det trekkes da halv skatt av denne lønnen i stedet.

Reglene om halvt trekk i desember gjelder også for regelmessig løpende trekkpliktige ytelser som:

 • fri bil
 • fri bolig
 • fast bilgodtgjørelse
 • ol.

14-dagers lønn

Det skal gis trekkfritak i første utlønning i desember måned for de som har 14-dagers lønn.

Reglene om halvt trekk i desember (trekkfritak i første utlønning i desember) gjelder også for regelmessig løpende trekkpliktige ytelser som:

 • fri bil
 • fri bolig
 • fast bilgodtgjørelse
 • ol.

Time-, dag- eller ukelønnede

Skattepliktige med time-, dag- eller ukelønn skal være fritatt for forskuddstrekk i lønn eller godtgjørelse for den siste kalender- eller lønnsuken i november og for den første uken i desember måned.

Reglene om halvt trekk i desember (trekkfritak i siste uke i november og første uke i desember) gjelder også for regelmessig løpende trekkpliktige ytelser som:

 • fri bil
 • fri bolig
 • fast bilgodtgjørelse
 • ol.

Tilleggsytelser til ordinær lønn i desember

Trekkfritaket før jul skal også omfatte tilleggsytelser som blir avregnet sammen med lønnen, som overtid, akkordoverskudd, bonuser og lignende ytelser. Dette gjelder bare så langt de samlede lønnsytelser/ trekkgrunnlag for desember ikke overstiger gjennomsnittet for de samlede lønnsytelser/trekkgrunnlag for tidligere lønnsperioder i inntektsåret.

Fritaket for forskuddstrekk i slike tilleggsytelser gjelder kun ytelser som blir avregnet sammen med lønn det kan beregnes halvt forskuddstrekk i.

Pensjon

Pensjon, livrenter, vartpenger, introduksjonsstønad og supplerende stønad til person med kort botid i Norge skal i sin helhet fritas for forskuddstrekk i desember måned.

Dette følger av skattebetalingsloven par. 5-7 første ledd bokstav b. Det foreligger ikke fritak for forskuddstrekk i slike ytelser om sommeren.

Det har ingen betydning for trekkfritaket at vedkommende har gått over til slike ytelser i løpet av året. En som har blitt pensjonist i november vil få fullt trekkfritak i pensjon som utbetales i desember. Dette gjelder selv om vedkommende i tillegg har mottatt trekkfrie feriepenger samme år som følge av det tidligere arbeidsforholdet.

Deltidsansatte i forbindelse med julen

Fritaket for forskuddstrekk i desember gjelder også for dem som kun er ekstrahjelper i forbindelse med julen. Det er vanlig at studenter og skoleelever har ekstrajobb i denne perioden, og halvt forskuddstrekk gjelder også for disse.

Trekkfritaket gjelder i slike tilfeller også for personer som ikke har levert skattekort og hvor arbeidsgiver egentlig skal trekke 50%. Forskuddstrekk for desember begrenses til 25%.

Hva gjør jeg i Matrix Lønn for å trekke halv skatt?

Halv skatt på enkelte ansatte:
I Arbeide med – Lag lønn kan du hake av for Halv skatt på hver enkelt ansatt. Du vil med en gang se at forskuddstrekket halveres på ansatte med månedslønn. På ansatte med 14-dagers lønn, vil det bli 0 i forskuddstrekk. Om det blir halv skatt eller 0 i skatt, bestemmes av tabelltypen som er lagt inn på den ansatte. Tabelltypen ser du i Lag lønn, under navnet på den ansatte.

Halv skatt på alle ansatte:
Når du skal kjøre Kontroll og Bekreft, kan du der hake av for Halv skatt. Forskuddstrekket vil da bli halvert for de ansatte som har Månedslønn og 0 for de ansatte som har 14-dagers lønn. Som ovenfor, er det tabelltypen som bestemmer.

Lønnsarter der det ikke skal beregnes halv skatt i desember

Dersom det skal betales ut ytelser som ikke faller under reglene for trekkfritak i november/desember, for eksempel årsbonus, julegratiale og så videre, må du sørge for at det ikke trekkes halv skatt av disse. Dette gjør du ved at du på lønnsarten merker av at det alltid er full skatt på disse lønnsartene. Dette gjøres i lønnsartsregistret. Huk av for Alltid full skatt. (Du finner feltet under Lønnsartstype på første skillekortet).